اخبار

اعتباربخشی مرکز شفا برای ارائه کیفیت بهتر خدمات به شهروندان شاهرودی

در جلسه ای که با حضور مدیرعامل و اعضای اجرایی مرکز جراحی محدود شفا شاهرود برگزار شد بر ارائه خدمات با کیفیت بیشتر با توجه به سنجه های اعتبار بخشی تاکید گردید.

در این جلسه بر روی دهها آیتم اعتباربخشی بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بحث و بررسی و برای هر کدام از آنها تصمیمات لازم اتخاذ شد.

اعتباربخشی به منظور شفاف و عینی شدن سنجش استانداردهای موجود تدوین شده است و همه ساله مراکز درمانی توسط بازرسانی از وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار می گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.