نظر یک بیمار در مورد عمل جراحی اش در مرکز جراحی محدود شفا شاهرود

اولین جراحی شبکیه چشم در استان سمنان