1. هماهنگی با پذیرش جهت بستری بیمار
  2. هماهنگی با پزشک IPD جهت ویزیت اول و تعین پزشک پذیرش دهنده
  3. هماهنگی با واحد ترخیص جهت براورد هزینه درمان
  4. هماهنگی با شرکت تسهیلگر
  5. هماهنگی با واحد انتظامات جهت چگونگی برخورد با بیمار و همراه
  6. هماهنگی با گروه تسهیلگر جهت آمدن به بیمارستان و معرفی او به بیمار کلیه همانگی های لازم میان دپارتمان IPD و دیگر قسمت های بیمارستان بایستی از طریق کارشناس IPD صورت گیرد و در صورت بروز هر گونه مشکل توسط ریاست بیمارستان پیگیری و حل گردد.