بیمه های طرف قرارداد مرکز جراحی محدود شفا

مسئول واحد بیمه گری: خانم محمدی

شماره تماس: 31090-023 داخلی 102 پاسخگویی در ساعات اداری

مرکز جراحی محدود شفا با بیمه های پایه تامین اجتماعی، خدمات درمانی، شرکت نفت و نیرو های مسلح قرارداد دارد.


نکات لازم جهت استفاده از بیمه تکمیلی:

معرفی نامه جهت بیمه های تکمیلی زیر به صورت آنلاین در بیمارستان صادر می گردد:

1. آسیا

2. ایران

3. نیروهای مسلح

4.البرز

5.ملت

6.دانا

7.ایران

معرفی نامه جهت بیمه های تکمیلی زیر با حضور در نمایندگی بیمه مربوطه صادر می شود

1.کمک رسان ایران ( SOS )

در صورتی که بیمه تکمیلی شما طرف قرارداد با این مرکز نمی باشد 10 روز پس از ترخیص با مراجعه به واحد بیمه گری کپی مدارک خود که ممهور به مهر و امضاء مرکز شده است را دریافت نموده و جهت دریافت سهم بیمه تکمیلی هزینه های درمان خود به بیمه تکمیلی مربوطه مراجعه نمایید.