اهداف کلینیک

مركز جراحي محدود شفا با هدف ارائه خدمات بهداشتي و درماني در زمینه جراحی به عموم مردم عزيز ايران خصوصا هم استاني هاي محترم توسط شركت شفا گستر پاستور در تاريخ 1401/02/05 تاسيس گرديده است. حفظ كرامت انساني و رعايت منشور حقوق بيماران و ارائه خدمات با كيفيت از وظايف اصلي اين سازمان تعريف شده است.

اميدواريم اين مجموعه بتواند در راستاي ارتقا كمي و كيفي خدمات بهداشتي و درماني كشور تاثيري ژرف داشته باشد. يكي ديگر از اهداف تاسيس اين مركز ممانعت از تحميل هزينه هاي سنگين به بيمار و حذف مخارج و مشكلات ناشي از هتلينگ و شب تخت، حذف هزینه های درمان در شهرهای دیگر و ترخيص هرچه سريعتر بيمار مي باشد.

پزشكان حاذق و موفق با تخصص هاي اورولوژی، چشم پزشکی، جراحی عمومی، گوش حلق و بینی، بیهوشی و داخلی در كليلنيك جراحي محدود شفا براي ارائه خدمات در كلينيك حضور دارند.